HOME > 제품소개 > THERMOCOUPLE & R.T.D

  제  목 : ISL-4560
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 15-09-06 21:08     조회 : 8360    
 
SPECIFICATION
일반적으로 금속의 전기저항은 온도에 따라 변화 합니다. 그 중에서도 고순도의 백금은 이 관계가 다른 금속에 비교하여 직선적이고 온도계수도 커서 온도측정용으로 적합합니다. 또 화학적 물리적으로도 우수한 성질을 가지고 있어서 공업적으로 쉽게 정밀한 저항값을 얻을 수 있는 온도 측정용 저항소자로서 장기간 안정된 사용이 가능합니다.
특성은 국제표준규격에 의해 규격화 시켰으며, 고정도의 온도 측정이 가능합니다.
MODEL.
ISL-4560
MAKER.
ISL계기(유)

                                R.T.D센서  

소 자

Pt100, JPt100  3선식

Class

JIS A, B

측정 전류

2mA, 1mA

측정 온도

-200∼ 500℃

보호관재질

SUS316 ,SUS304 , 인코넬 , 등등

보호관외경

φ 3.2, φ 4.8, φ 6.4, φ 8, φ 10mm

보호관길이

300∼ 2000mm

선단부형상

밀폐형

굽힘가능반경

보호관경의2~3배이상

굽힘불가 부분

선단부터100mm

설치bracket

선단부터70mm 이내 설치 불가

절 연 물

산화마그네슘  MgO

DoubleElement보호관외경

φ 3.2, φ 4.8, φ 6.4, φ 8, φ 10mm


                                       친철 문의사항  

                                       055-238-1072

                                                      


     ISL-2800(고온용 자기관타입)
     ISLS-2160